Yliopiston sopii edistää tasa-arvoista kielenkäyttöä

Päivi Pahta

Aamulehti ilmoitti pääkirjoituksessaan 16.9. pyrkivänsä kohti sukupuolineutraalia kielenkäyttöä luopumalla muun muassa mies-päätteisistä yleistävistä ammatti- ja tehtävänimikkeistä kuten lakimies, luottamusmies tai virkamies. Ilmoitus synnytti vilkasta keskustelua mediassa ja somessa puolesta ja vastaan, ja vaihtoehtoja on pohdittu luovasti.

Asiahan ei ole uusi. Perimmiltään kysymys on sukupuolten tasa-arvosta ja sen toteutumisesta, jota voidaan ja jota tulisi edistää myös kielikäytänteillä. Taustalta löytyvät Euroopan neuvoston suositus seksismin karsimiseksi kielestä jo vuodelta 1990 sekä kansalaisaloitteen pohjalta syntynyt suomen kielen lautakunnan kannanotto sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi vuodelta 2007.Molemmissa todetaan, ettei todellinen sukupuolten välinen tasa-arvo vielä hyvistä tavoitteista huolimatta toteudu erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen esteiden vuoksi, ja että yksi esteistä on seksistinen kieli, jossa maskuliinisuus asettuu feminiinisyyden edelle. Molemmissa kannustetaan hallituksia ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin sukupuolten välistä tasa-arvoa tukevan kielen edistämiseksi muun muassa niin, että lainsäädännön, julkisen hallinnon ja koulutuksen kieli sekä viestimissä käytettävä kieli olisi sukupuolineutraalia.

Miltä kysymys näyttää yliopiston näkökulmasta? Pitäisikö yliopiston reagoida, ja jos niin miten?

Kyllä, pitäisi. Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola kysyikin Twitterissä, voisiko Tampereen yliopisto asettua yliopistojen edelläkävijäksi sukupuolineutraalissa kielenkäytössä ja ehdotti, että ensimmäisenä vaihdettaisiin sana esimies. Monet olivat samaa mieltä ja ehdottivat nimikkeelle synonyymeja

Sekä Twitterissä että pienessä Facebook-gallupissani eniten kannatusta sai lähijohtaja. Myös esihenkilö ja tiimipäällikkö koettiin toimiviksi nimikkeiksi. Pomoa pidettiin puhekielisenä. Tarjottiin myös perinteistä latinankielistä prefektiä. Tulipa yksi uudissanaehdotuskin: esilainen. Meillä on siis mistä valita.

Tampereen yliopistolle sopisi hyvin olla edelläkävijä ja edistää näkyvästi sukupuolineutraalia kielenkäyttöä, aivan kuten se pyrkii muillakin keinoin edistämään tasa-arvoa. Yliopistolla on viime vuonna päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, mutta sukupuolineutraalia kielenkäyttöä suunnitelmassa ei kuitenkaan eksplisiittisesti mainita. Asiaan on syytä kiinnittää huomiota, ei vain hallinnon tehtävänimikkeissä vaan myös laajemmin viestinnässä, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Yliopiston tavoitteena on kasvattaa asiantuntijoita, jotka omalla toiminnallaan pystyisivät muuttamaan yhteiskuntaa, myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteiden näkökulmasta. Tämän tavoitteen toteutumista myös sukupuolineutraali kielenkäyttö edistää.

Kirjoittaja on viestintätieteiden tiedekunnan dekaani.