Filosofialla on annettavaa jokaiselle

Tuukka Tomperi: Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Niin&näin 2017. 313 s.

Mikä: Teos koostuu väitöskirjasta ja siihen liittyvistä, jo aiemmin julkaistuista artikkeleista. Taustalla on ajatus, että kiinnostus filosofian opetuksellista ja kasvatuksellista antia kohtaan on lisääntynyt 2000-luvulla. Filosofiaa on tarjolla jopa lapsille. Päteviä opettajia on vähän, ja väitöskirja onkin ensimmäinen lajiaan Suomessa. Filosofian opetuksen ei tule olla pelkkää tiedollisen informaation välittämistä muiden oppiaineiden tapaan. Lähtökohtana tulee olla oppilaiden omat lähtökohdat ja kokemukset. Filosofian harjoittamisella on itsessään kasvattava vaikutus. Perustuuhan filosofia ihmettelyyn, kyselemiseen ja keskusteluun, eikä edes ongelmaan, ”mitä on filosofia?” löydy yhtä pysyvää vastausta.

Kenelle: Taloudellisen ja välineellisen ajattelun hallitsemassa yhteiskunnassa kirjalla kasvatuksellista annettavaa kaikille, tutkijoista ja opettajista oppilaisiin ja näiden vanhempiin. Sekä tietysti koulutuspolitiikasta päättäville virkamiehille. Teoksen voikin ladata ilmaiseksi netistä.

Kiitämme: Tutkimuksen on tarkoitus osallistua filosofian oppiaineesta käytävään julkiseen keskusteluun. Kirja on huomattavan selkeä, vaikka siinä yhdistyvät kaksi vaikeatajuista asiaa, väitöskirja ja filosofia. Myös oppiaineen historian tarkka esittely luo taustaa aiheen syvälliselle ymmärtämiselle ja pohdinnalle.

Moitimme: Väitökseen suuresti vaikuttanutta John Deweytä esitellään vain artikkelissa. Deweyn edustamaa filosofista suuntausta – teorian arvoa ja oikeutusta ja sen käytännöllisten ja toiminnallisten seurausten perusteella arvioivaa pragmatismia – olisi voinut esitellä ja avata.

Opimme ja jäi mieleen: Filosofia on hyvin poikkeuksellinen oppiaine, koska filosofiaa riittää aina muodollisesta logiikasta ja käsitteiden analyysistä yksilöllisyyttä, vapautta ja valintaa korostavaan eksistentialismiin asti. Siksi myös filosofian opettamisessa tulee oppilaiden omien äänten ja näkemysten nousta keskiöön.

Pekka Wahlstedt