Erityisjärjestelykäytännöt näkyvämmäksi

Tampereen yliopiston hyvinvointiryhmä kartoitti helmi- ja maaliskuussa sähköisellä kyselyllä henkilökunnan ja opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia opiskelun aikaisista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyjä voidaan myöntää esimerkiksi kuulo- tai näkövamman, tai oppimisvaikeuksien kuten lukihäiriön vuoksi. Kyselyjen tulokset ovat keskeistä aineistoa, kun tarkastellaan käytäntöjen toimivuutta ja kehitetään niitä.

Opiskelijoilta tiedusteltiin kokemuksia opintojen saavutettavuudesta, erityisjärjestelyjen saamisesta, erityisjärjestelyehdotuksesta ja erityisjärjestelyihin liittyvästä tiedotuksesta. Vastauksia tuli 798 kappaletta, ja vastaajista 25:lle oli kirjoitettu opintojen aikana erityisjärjestelyehdotus. Henkilökunnalle suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 125 henkilökunnan jäsentä, joista 80 oli opettajia, 20 opintopalvelujen henkilökuntaa ja 25 tutkijoita ja tohtoriopiskelijoita. Henkilökunnan kysymykset koskivat muun muassa opintojen erityisjärjestelyjä ja niihin liittyvää tuen saamista, yksikön ja tutkinto-ohjelman käytäntöjä sekä koulutustarpeita.

Alustavien tulosten mukaan niistä opiskelijoista, joille ei ollut kirjoitettu erityisjärjestelyehdotusta, 11 prosenttia ei tiennyt mahdollisuudesta saada sellaista opintojen tueksi, mutta heillä olisi ollut tai voisi olla tarve ehdotukselle. Jatkossa onkin tärkeää varmistaa, että tieto erityisjärjestelymahdollisuuksista tavoittaa niitä tarvitsevat opiskelijat jo heti opintojen alusta alkaen. Myös henkilökunnalle tulee viestiä erityisjärjestelykäytännöistä ja -ohjeista entistä kattavammin, sillä vastanneista opettajista 38 prosenttia ei tiennyt opiskelijan mahdollisuudesta saada erityisjärjestelyehdotus.

Erityisjärjestelyehdotuksen saaneiden opiskelijoiden voidaan sanoa olevan tyytyväisiä ehdotuksiinsa, koska ehdotuksen saaneista 25 opiskelijasta 22 koki, että sen sisältö on vastannut heidän tarpeitaan hyvin tai melko hyvin. Opettajat toivoivat ehdotukselta pääosin selkeitä ja tarkkoja kuvauksia ja esimerkkejä. Toisaalta osa painotti enemmän yleisiä suuntaviivoja, joita voi soveltaa eri tilanteissa.

Kyselyjen tuloksista kirjoitetaan raportti, joka julkaistaan esimerkiksi yliopiston nettisivujen saavutettavuus-sivuilla. Ainakin käytännöistä tiedottamiseen ja ohjeistamiseen tullaan panostamaan jatkossa. Tällä tavoin voitaisiin myös paremmin tehdä näkyväksi ero opintojaksojen joustavien suoritustapojen ja sairauteen, vammaan tai esimerkiksi oppimisvaikeuteen perustuvien erityisjärjestelyjen välillä.

Susanna Hartikainen
Kirjoittaja on opintosihteeri ja saavutettavuusyhteyshenkilö.

Lue raportti: http://www.uta.fi/palvelut/saavutettavuus/index.html