Joustavuudella sujuvuutta opintoihin

Susanna Hartikainen

Hyvinvoinnista: Susanna Hartikainen

Uusien opetussuunnitelmien valmistelu on käynnissä. Juuri nyt on hyvä tarttua mahdollisuuteen lisätä opintojen saavutettavuutta opetussuunnitelmatyön kautta. Saavutettavuutta lisäämällä parannamme kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella sujuvammin ja saavuttaa laadukkaampia oppimistuloksia.

Henkilökohtaisten opiskelutaitojen lisäksi esimerkiksi opiskelijan elämäntilanne voi vaikuttaa siihen, millaiset opiskelutavat hänelle kulloinkin parhaiten sopivat. Erilaisilla suoritusvaihtoehdoilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimista ja tehdään opintojen eteneminen mahdolliseksi vaihtelevissa tilanteissa. Kiinnittämällä huomiota joustavuuteen opetussuunnitelmissa voidaan myös vähentää yksittäisten opettajien kuormitusta ja työtaakkaa, kun jokaista joustoa ei tarvitse sopia yksitellen.

Jokainen opettaja voi myös käytännön opetuksessa kiinnittää huomiota opetuksen saavutettavuuteen. Se tarkoittaa pienten asioiden huomioimista, jotka edesauttavat jokaisen oppimista. Tällaisia ovat esimerkiksi mikrofonien käyttö luentosaleissa tai riittävän suuren fonttikoon käyttäminen kalvosarjoissa. Luentomateriaalien jakaminen ennen luentoa antaa opiskelijalle mahdollisuuden hahmottaa kokonaisuus etukäteen, ja säännölliset tauot pitävät vireystilan kunnossa.

Kaikille opiskelijoille opetussuunnitelmiin kirjatut suoritusvaihtoehdot ja opetuksen saavutettavuuden huomioiminen eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan oppimistavoitteiden saavuttamiseksi he tarvitsevat erityisjärjestelyjä. Saavutettavuusyhteyshenkilö voi erityisin perustein kirjoittaa opiskelijalle erityisjärjestelyehdotuksen, jonka pohjalta opettaja ja opiskelija sopivat oppimista tukevista konkreettisista järjestelyistä kunkin opintojakson tavoitteet huomioiden. Näiden yksilöllisten järjestelyjen tarkoitus on poistaa eriarvoisuutta opintojen suorittamisessa. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan oppimistavoitteita ei siis ole tarkoitus laskea, vaan vaihtoehtoisin menetelmin tehdään niiden saavuttaminen mahdolliseksi.

Opettajien on hyvä pohtia jo opintojaksoa suunnitellessaan, miten erityisjärjestelyjä tarvitseva opiskelija voitaisiin tarpeen vaatiessa huomioida opintojaksolla. Mistä asioista voi joustaa ja mistä ei, jotta oppimistavoitteet saavutetaan? Millaisia vaihtoehtoisia suoritusmuotoja voisi hyödyntää?

Kirjoittaja on opintosihteeri ja saavutettavuusyhteyshenkilö.