Jatko-opiskelija törmäyskurssilla Tampereen yliopistossa 1973–1975

Erkki Savolainen

Erkki Savolainen

 

Paavo Rudolf Siro (1909–1996) oli Tampereen yliopiston suomen kielen professori 1965–1975. Hänet tunnetaan syntaksin teorian ja suomen lauseopin peruskysymysten tutkijana, joka joutui ristiriitoihin fennististä tutkimusta hallinneen valtasuuntauksen kanssa. Siron lauseopillinen ajattelu pohjautui symboliseen logiikkaan, ja hän sai vaikutteita kielitieteellisestä strukturalismista ja siihen perustuvasta generatiivisesta transformaatioteoriasta.

Jouduin tekemisiin Paavo Siron kanssa syksyllä 1973, kun hän lupautui ottamaan hoitaakseen tekeillä olevan lisensiaatintutkimukseni, jonka aineistona olivat vuoden 1972 eduskuntavaaleja edeltäneet television vaalitentit. Teoreettisena lähtökohtanani oli ns. puheaktiteoria, ja aineiston analysoinnissa käytin tilastomenetelmiä. Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksella tutkimushankettani pidettiin outona ja vaikeana, ja siksi sieltä oli pyydetty virka-apua Sirolta, joka tunnettiin syntaksin asiantuntijana. Työni loppuunsaattamista varten sain Tampereen yliopiston tutkimuslaitokselta assistentin viransijaisuuden tohtori Jorma Vuoriniemen myötävaikutuksella. Vuoriniemi, työni toinen tarkastaja, oli tuolloin merkittävä semantiikan asiantuntija yliopistolla.

Pian kuitenkin selvisi, että olin joutunut kokemattomana mutta omapäisenä tilanteeseen, johon en ollut osannut varautua. Puheaktiteoria oli tuolloin Suomessa lähes tuntematon oppirakennelma, eikä tilastollisia menetelmiä ollut juuri käytetty lauseopillisessa saati semanttisessa tutkimuksessa. Keväällä 1974 kävi ilmi, että professori Siron asenne työtäni kohtaan oli kääntynyt kielteiseksi. Siitä huolimatta vein työni loppuun hyvässä uskossa ja mieleni mukaan, käytännössä ilman ohjausta. Työni tarkastettiin 9.7.1974. Paavo Siro jätti tuolloin kantansa avoimeksi, mutta jo seuraavana päivänä hän ilmoitti minulle puhelimitse, että oli asiaa harkittuaan päättänyt kirjoittaa työstäni hyväksyvän lausunnon tiedekunnalle.

Jorma Vuoriniemi antoi hyväksyvän lausuntonsa jo heinäkuussa. Mutta Siron lausuntoa ei vain alkanut kuulua. Marraskuussa 1974, neljä kuukautta tarkastuksen jälkeen, Paavo Siro soitti minulle ja anteeksi pyytäen sanoi, että raskauttavaa tutkielmani kannalta oli se, että olin ”Penttilän oppilas”. Aarni Emanuel Penttilä (1899–1971) oli Jyväskylän yliopiston suomen kielen professori 1936–1966. Hän oli Siron tavoin oman tiensä kulkija ja joutui vuorollaan valtavirtausten edustajien hampaisiin. Kieliopin uudistajina Siro ja Penttilä olivat toistensa kilpailijoita. Olin ennättänyt olla Penttilän oppilaana Jyväskylässä vähän aikaa suomen kielen perusopintovaiheessa.

Siron antipatia työtäni kohtaan johtui varmaan myös siitä, että olin omaksunut teoreettiseksi lähtökohdakseni ajatuksen, jonka mukaan kieliopillinen modaalisuus olisi ns. illokutiivisen voiman grammaattinen vastinkäsite. Siron Suomen kielen lauseopissa (1964) ei puhuta modaalisuudesta yleiskäsitteenä mitään, mutta ns. modaalinen lause määritellään kirjassa puhtaasti muodollisin perustein. Kielteisessä lausunnossaan humanistiselle tiedekunnalle joulukuussa 1974 Paavo Siro perusteli hitauttaan sillä, että hän ei tuntenut aiemmin kuin nimeltä niitä englantilaisia filosofeja (Austin ja Searle), joiden puheaktiteorioihin työni perustui. Tiedekunta kuitenkin hyväksyi tutkielmani keväällä 1975 saatuaan puoltavan lausunnon ylimääräiseltä arvioijalta.

Mutta tämän episodin jälkeen vajaassa vuodessa Paavo Siron tietämys Austinista, Searlesta ja puheakteista oli lisääntynyt. Elokuussa 1975 hän julkaisi kirjan Sijakielioppi (Gaudeamus 1975, 131 sivua), jonka alussa hän kolmella sivulla viittaa näihin filosofeihin ja heidän teorioihinsa. Muilta osin kirjan sisältö seurailee John M. Andersonin vuonna 1971 ilmestynyttä teosta The Grammar of Case (Cambridge University Press, 245 sivua).

Sittemmin puheaktit jäivät kielenkäytön tutkimuksessa ns. keskustelunanalyysin varjoon, eikä minullakaan ole ollut niitä ikävä sen koommin.

Erkki Savolainen

Kirjoittaja on Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen eläkkeellä oleva suomen kielen lehtori.

Verkkosivusto puheaktien tutkimuksesta