Puheopin uranuurtaja

Timo Leino

Timo Leino 1936–2014

Tampereen yliopiston Puheopin laitoksen pitkäaikainen johtaja, FL Timo Leino, kuoli 18.1.2014. Hän oli syntynyt 16.5.1936.

Leino teki mittavan elämäntyön monipuolisena, uraauurtavana puhealan vaikuttajana, joka rohkeasti ja määrätietoisesti kehitti alan koulutusta maassamme.

Hän toimi nuoruudessaan lausujana. Hän valmistui Suomen Puheopistosta logonomiksi eli puhetaidon opettajaksi , Helsingin yliopistosta fonetiikan puhe- ja ääniterapeuttiselta linjalta (myöh. logopedia) puheterapeutiksi, ja suoritti filosofian lisensiaatintutkinnon.

Leino aloitti Tampereen yliopistossa 1967 suullisen esitystaidon lehtorina ja ammattinäyttelijäkurssin (myöh. Näyttelijäntyön koulutusohjelma) puheilmaisun ja puhetekniikan opettajana. Sittemmin hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka (2001), puheopin (erityisesti puhetekniikan ja logopedian) lehtorin virassa ja puheopin laitoksen johtajana. Kehittämänsä puheen ja äänentutkimuksen laboratorion toimintaan hän osallistui kuolemaansa asti.

Timo Leinolle oli ominaista visioida ja rakentaa ennakkoluulottomasti uutta. Hän oli perustamassa Tampereen yliopistoon Puheopin laitosta ja uutta yliopistollista puheoppi-oppiainetta. Tampereen yliopistossa alkoi ensimmäisenä maassamme puheopin approbatur-koulutus 1970 ja 1977 cum laude approbatur-opetus sekä puhetaidon (myöh. puheviestinnän) että puhetekniikan ja puheilmaisun (myöh. puhetekniikan ja vokologian) linjalla. Leino toimi Puheopin laitoksen johtajana vuosina 1974–2001. Hän vaikutti aktiivisesti siihen, että Tampereen yliopistoon perustettiin sekä puhetekniikan ja vokologian (=äänen tutkimus ja harjoittaminen) professuuri (2000) että puheviestinnän professuuri (2003).

Leino oli vaikuttamassa puheterapeuttialan kehittymiseen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäväksi ja käynnistämässä logopedian approbatur-opetusta Tampereen yliopistoon (1971). Hän edesauttoi myös logopedian koulutusohjelman käynnistymistä Tampereen yliopistossa 2005.

Leino osallistui energisesti puhealan yhdistystoimintaan ja kehitti sitä laaja-alaisesti.

Timo Leino kehitti uraauurtavalla tavalla puhetekniikan ja äänenkäytön opetusta ottamalla opetuksen avuksi akustisen puheentutkimuksen menetelmät ja systemaattisen kuunteluanalyysin. Hän ohjasi opiskelijat tutustumaan monipuolisesti ja kriittisesti puheen ja äänenkäytön laajaan harjoitusmenetelmien kirjoon. Hän kehitti Tampereen yliopistoon 1967 alkaen hyvin varustetun puheen ja äänentutkimuksen laboratorion. Samana vuonna hän aloitti akustikon suunnittelemassa äänitysstudiossa monipuolisen puhe- ja laulunäytteiden keräämisen. Tämä äänitearkisto tuhansine puhe- ja laulunäytteineen on kansainvälisestikin harvinaislaatuinen. Tutkimuksessaan Leino keskittyi etsimään puhe- sekä lauluäänen kvaliteetin akustisia tunnuspiirteitä ja objektiivisesti kuvaamaan äänen harjoittamisen vaikutuksia. Opetuksen ja tutkimuksen tiiviin yhdistämisen tuloksena syntyi laaja-alainen terveäänisten puhujien puheteknisten piirteiden viitearvosto, jota voidaan käyttää hyväksi puheen arvioinnissa, harjoittelun tavoitteiden asettamisessa ja tuloksellisuuden seurannassa. Äänitearkisto antaa mahdollisuuden tarkastella puheen ja sen arvioinnin muutoksia myös aikaperspektiivissä.

Timo Leinon työ jatkuu.

Erinomaista opettajaa ja mentoria kiitollisuudella muistaen

Anne-Maria Laukkanen
Puhetekniikan ja vokologian professori

Puheen ja äänentutkimuksen laboratorio

Kasvatustieteiden yksikkö