B12-vitamiinin matala taso liittyy masennukseen

B12-vitamiiniMatalan B12-vitamiinitason on todettu olevan yhteydessä masennusoireisiin.

Tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa mitattiin tutkimushenkilöiltä B12-vitamiinipitoisuus ja testattiin masennusoireita Beckin depressiokyselyn avulla.

Alimmat B12-vitamiinipitoisuudet mitattiin niiltä henkilöillä, joilla oli melankolisia masennusoireita. Korkeimmat vitamiinipitoisuudet mitattiin puolestaan heiltä, jolla ei ollut lainkaan masennusoireita.

– B12-vitamiinin vähäisellä saannilla voi olla merkitystä jo ennen varsinaista vitamiinin puutosta, kertoo lääketieteen tohtori, ylilääkäri Jussi Seppälä, jonka Itä-Suomen yliopistoon tekemässä väitöskirjassa tulokset esiteltiin.

Lisäksi heillä, joilta mitattiin matalimmat B12-vitamiinipitoisuudet, oli yli kolminkertainen riski saada melankolisia depressio-oireita.

Tutkimuksessa oli mukana 2806 iältään 45–74-vuotiasta naista ja miestä. Tästä joukosta depressio-oireita oli 429 vastaajalla. Masennusoireet määriteltiin Beckin depressiokyselyllä (BDI).

Tutkimuksessa otettiin huomioon sekoittavat tekijät kuten ikä, sukupuoli, masennuslääkkeiden käyttö ja krooniset sairaudet. Nämä yksittäiset tekijät eivät selittäneet kuitenkaan tuloksia.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja kolmen sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen, kanssa. Mukana Tampereen yliopistosta olivat psykiatrian tutkijat Merja Viikki ja Olli Kampman.


Serotoniini voi selittää

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että B12-vitamiinin alhainen taso voi liittyä masennusoireisiin etenkin vanhemmilla ihmisillä. Syytä vitamiinin ja masennusoireiden yhteyteen ei vielä tiedetä, mutta Jussi Seppälä arvioi, että serotoniini voi olla yksi mahdollinen linkki masennuksen ja B12:n välillä.

– B12 on välttämätön vitamiini serotoniinin tuotannossa, Seppälä sanoo.

Tutkimuksessa depressio-oireista kärsivät henkilöt jaettiin vielä kahteen alaryhmään: Melankolisiin ja ei-melankolisiin masennusoireisiin. Melankolisilla masennusoireilla tarkoitetaan ”perinteisiä” masennuksen oireita, kuten univaikeuksia (aamuyöllä heräily) ja voimakasta mielialan ja ruokahalun laskua.

Ei-melankoliset oireet ovat osittain samankaltaisia, mutta eivät niin selvästi paikallistettavia. Ei-melankolisia oireita ovat esimerkiksi ahdistus, huolestuneisuus ja huono itsetunto. Raja näiden välillä on liukuva, mutta tutkimuksessa katsottiin oireiden painopistettä.

Matalimmat tasot B12-vitamiinissa löytyivät nimenomaan melankolisista eli perinteisistä masennusoireista kärsiviltä tutkimushenkilöiltä. Sen sijaan ei-melankoliset oireet eivät liittyneet matalaan B12-vitamiinitasoon.  Kun verrataan melankolisen ryhmän pitoisuuksia ei-melankoliseen, ero on tilastollisesti merkittävä.

Ei-melankolisten oireiden ryhmällä ei myöskään ollut kohonnutta riskiä saada depressio-oireita.

– Masennus on laaja-alainen sairaus, johon voi olla hyvin erilaisia taustasyitä. Ruokavaliolla voi olla merkitystä erityisesti melankolisista oireista kärsivillä. Yhteys tuli tutkimuksessamme selvästi esille, Jussi Seppälä sanoo.


Riski oireisiin jo ennen puutostilaa

Tutkimuksessa määritelty matalimman B12-vitamiinipitoisuuden ryhmä ei tarkoittanut vielä varsinaista vitamiinin puutetta.

Eli masennusoireiden riski kasvaa, vaikka ihmisen B12-vitamiinin saanti ei olisi vielä niin vähäistä, että voitaisiin puhua vitamiinin puutostilasta.

– Kun käydään vasta lähestymään puuterajaa, niin riski on jo kohonnut, Seppälä sanoo.

Jussi Seppälän mukaan tulosta voi hyödyntää suoraan kliinisessä hoitotyössä.

– Kun ihmisellä diagnosoidaan masennus, voisi olla paikallaan mitata häneltä myös B12-vitamiinin pitoisuus elimistössä.

Artikkeli Tampub-tietokannassa: Seppälä, Jussi & al (2013): Association between vitamin b12 levels and melancholic depressive symptoms: a Finnish population-based study.

Teksti Tiina Lankinen