Mikä on Suomen asema EU:ssa?

Tapio Raunio & Juho Saari ( toim.):
Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus. Gaudeamus 2017. 276 s.

 

Mikä: Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuonna 1995. Reunalla vai ytimessä? kartoittaa Suomen EU-tietä alusta tähän päivään. Mikä on muuttunut jäsenyyden myötä, vain onko mikään?

Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa yhteistyönä julkaistu kirja pyrkii tarjoamaan kaikille kansalaisille tutkittua tietoa kiistellystä EU:sta.

Suomi on ollut, ainakin moniin muihin maihin verrattuna, mallioppilas alusta pitäen. Myös negatiivisessa mielessä, sillä Suomen toiminta EU:ssa on ollut varsin reaktiivista ja aloitteetonta.

Kirjan mukaan perussuomalaisten läpimurto vuonna 2011 herätti ja ruokki keskustelevampaa ja kriittisempää asennetta ja linjaa myös maamme EU-politiikassa.

EU:n yksi suuri ongelma – mikä tosin liittyy globalisoitumiseen muutenkin – on, että kansa jakautuu kahtia: suureen maailmaan suuntaaviin korkeasti koulutettuihin liberaaleihin ja vähän koulutettuihin pienituloisiin kansallismielisiin.

Kiitämme: Kirja yrittää kytkeä EU-politiikkaa laajempiin yhteyksiin politiikasta ja taloudesta ympäristöasioihin ja maailmankuvaan. EU:n suhteelle ja vaikutukselle ympäristönsuojeluun, kansan asenteisiin, sosiaalipolitiikkaan, työllisyyteen ja niin edelleen, on omistettu omat lukunsa.

Moitimme: Kirja on aika raskasta ja akateemista luettavaa, ja lukijoiden määrä jää pakostakin suppeaksi – juuri ne, joilla on vähiten objektiivista tietoa EU:sta, putoavat kirjan lukijakunnan ulkopuolelle.

Opimme: EU ja EU-politiikka ei ole oma itsenäinen ja irrallinen kokonaisuus, eikä siihen liittyviä ongelmia voi ratkoa huomioimatta muita elämänalueita.

Jäi mieleen: Kirja ei päädy mihinkään varmaan ja selkeään kantaan EU:n suhteen. EU:n tulevaisuus ja Suomen asema siinä jää auki ja lukijan itsensä pääteltäväksi.

Pekka Wahlstedt