Dialogisella johtamisella tuloksiin

1. Hyvään johtamiseen kuuluu dialogisuus. Se on myös oppimista ja kehittymistä, tukea ja luottamusta, motivaation tukemista ja yksilöllistä kohtaamista. Työntekijä odottaa ja toivoo hyväksyntää ja itsenäisyyden kokemista.

 

2. Sen vastakohta huono johtaminen on tiukkaa valvontaa ja epäluottamusta, virheisiin keskittymistä ja rankaisemista, liian myöhään asioihin puuttumista ja kontrollia, välinpitämättömyyttä, lepsuilua ja ristiriitoihin puuttumattomuutta.

 

3. Puolet tutkituista työntekijöistä koki esimiehen olevan läsnä ja kuuntelevan työntekijöitä tasapuolisesti. Työyhteisön tiedonkulkua piti avoimena 88 % esimiehistä ja 58 % työntekijöistä.

 

4. Työntekijöistä 39 % ja johtajista 52 % koki, että heillä on työnsä arjessa aikaa ajattelulle ja ideoinnille. Kiire on uusien ideoiden, innovatiivisuuden ja luovuuden vihollinen.

 

5. Vain puolet työntekijöistä koki, että heidän aloitteitaan ja ideoitaan hyödynnetään. Työntekijöiden tieto, taito ja kyvyt ovat alikäytössä, jolloin potentiaalit hukataan. Yhteistoiminta, dialogisuus, työmotivaation tukeminen ja uudistuminen auttavat tuloksellisuuteen.

 

Sirpa Syvänen

Sirpa Syvänen

Dosentti Sirpa Syvänen johti Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -tutkimusta. Dinnovatiivisuus-kyselyssä selvitettiin, millä tasolla dialoginen johtaminen oli tutkimus- ja kehittämiskohteissa. Kyselyyn vastasi 2757 kunta- ja yksityisalojen sekä kolmannen sektorin työntekijää ja esimiestä. Kehittämishankkeissa opeteltiin ja omaksuttiin dialogista johtamista käytännössä.

Sirpa Syvänen, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio ja Timo Toikko: Dialoginen johtaminen. Tampere University Press 2015.