Sukupuolikiintiö lisää yrityksen kannattavuutta

Noora Hirvelän tutkielman mukaan naiskiintiöt yrityksen hallituksissa lisäävät kannattavuutta. Tutkielman aihe on harvinainen, sillä sukupuolijakoa on aiemmin tutkittu lähinnä vähemmistön oikeuksien näkökulmasta.

Noora Hirvelän tutkielman mukaan naiskiintiöt yrityksen hallituksissa lisäävät kannattavuutta. Tutkielman aihe on harvinainen, sillä sukupuolijakoa on aiemmin tutkittu lähinnä vähemmistön oikeuksien näkökulmasta.

Sukupuolikiintiöt tuovat yrityksille taloudellista menestystä. Noora Hirvelän laskentatoimen pro gradu -tutkielman mukaan naisten määrä hallituksessa vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen.

Hirvelän tutkimusaineistona olivat norjalaiset pörssiyhtiöt, joista hän keräsi aineistoa vuosilta 2001–2011. Mukana on 31 yrityksen tiedot.

Tutkimuksen tulokset jakautuvat kolmeen eri toimialaluokkaan, joista kahdessa löytyi positiivinen yhteys naisten määrän ja yrityksen kannattavuuden välillä.

Teollisuuden sekä informaatioteknologian ja talouden toimialaluokissa regressiokertoimet olivat positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Ainoastaan tavaroiden ja palveluiden toimialaluokassa naisten määrällä hallituksissa ei ollut merkitsevää yhteyttä yrityksen kannattavuuteen.

Tulokset ovat tutkielman tekijän mukana linjassa niiden tutkimusten kanssa, jotka osoittavat, että monimuotoisuus tuo monipuolista tietämystä sekä näkökulmaa tiimin tehtävään, mikä lisää tiimin luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.


Norjassa ensimmäisenä

Norja on koko maailmassa ensimmäinen maa, jossa on otettu käyttöön pakolliset sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksissa. Myös Espanjassa, Alankomaissa, Islannissa, Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa on säädetty laki, jolla yhtiöt velvoitetaan nimittämään hallituksiin nykyistä tasapuolisemmin naisia ja miehiä. Näissä kuudessa valtiossa eletään kuitenkin vielä velvoittavaa säädöstä edeltävää siirtymäaikaa.

Norjan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2003 sukupuolikiintiöitä koskevan lain, jonka mukaan kaikilla osakeyhtiöillä täytyy olla vähintään 40 prosentin naissukupuolen edustus hallituksissa heinäkuuhun 2005 mennessä. Tuolloin naisia oli hallituksissa vain 9 prosenttia.

Kun lain vapaaehtoinen noudattaminen epäonnistui, astui laki voimaan pakollisena vuoden 2006 alusta, jolloin siirtymäaikaa annettiin kaksi vuotta. Jos yritykset eivät täyttäisi ehtoa tammikuuhun 2008 mennessä, käytettäisiin pakkokeinona yrityksen purkamista.

77 yritystä sai huomautuksen lain noudattamatta jättämisestä tammikuussa 2008, mutta huhtikuuhun mennessä kaikki osakeyhtiöt olivat jo linjassa kiintiölain kanssa.

Naisten vähäiseen määrään johtavissa asemissa on kiinnitetty viime vuosina huomiota, mutta ongelmaa on tutkittu lähinnä vähemmistön oikeuksien näkökulmasta. Kansainvälisestä akateemisesta kirjallisuudesta löytyy vain muutamia kymmeniä tutkimuksia, joissa tutkitaan yhteyttä naisjohtajuuden ja yrityksen liiketaloudellisen menestyksen välillä.

Tutkielman tekijä pitää Norjan kiintiölain muutosta ainutlaatuisena, koska laki ei ole lähtöisin halusta parantaa yrityksen suorituskykyä vaan halusta kasvattaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja luoda oikeudenmukaisempi yhteiskunta.


Kiintiölaki vireillä EU:ssa

EU-parlamentti on tehnyt esityksen, jonka mukaan pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään 40 prosenttia pitäisi olla naisia vuoteen 2020 mennessä. Säännöstä poikkeaville yrityksille voisi langettaa rangaistuksia. Uudet säännöt eivät koskisi pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, joissa on alle 250 työntekijää.

Hallitusten jäsenet valittaisiin edelleen pätevyyden perusteella, mutta valinnan tulee kohdistua aliedustettuun sukupuoleen, jos vaihtoehtoina on kaksi yhtä pätevää ehdokasta.

Kiintiöt ovat EU:n jäsenmaiden käsiteltävänä. Euroopan parlamentti on äänestänyt ns. kiintiödirektiivin puolesta. Parlamentti ja ministerineuvosto päättävät yhdessä ehdotuksen hyväksymisestä.

Noora Hirvelä: Sukupuolikiintiöt ja yrityksen kannattavuus. Pro gradu -tutkielma. Yrityksen taloustiede, laskentatoimi. Tampereen yliopisto. Syyskuu 2014.

Teksti Heikki Laurinolli